ห้องประชุมในความดูเเล

1-1.png
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคาร โอฬาร

ความจุ                                                 200    (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                             7,000     บาท       

1-2.png
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคาร โอฬาร

ความจุ                                                200    (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                          15,000     บาท   

Untitled-1.png
ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคาร โอฬาร

ความจุ                                                200    (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                            7,000     บาท   

อาคาร 45 ปี.jpg
ห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องสโลป) อาคาร 45

ความจุ                                                 200    (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                             4,000     บาท   

Untitled-3.png
ลานผกากรอง 

ความจุ                                                200   (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                            2,000    บาท   

ลาอเนกประสงค์ราชพฤกษ์.jpg
ลานอเนกประสงค์ราชพฤกษ์

ความจุ                                                 200    (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                             5,000     บาท   

ห้องประชุมบัวตอง.jpg
ห้องประชุมบัวตอง อาคารศูนย์ภาษา

ความจุ                                                 200    (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                             4,000     บาท   

Untitled-3.png
โรงอาหารทิพย์ธัญญา

ความจุ                                                 200    (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                             2,000     บาท   

Untitled-2.png
ห้องประชุมธัญญากร ชั้น 1 อาคารวิทยาการจัดการ

ความจุ                                                  120    (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                              7,000     บาท   

Untitled-1.png
ห้องประชุมธัญยรัตน์ ชั้น 8 อาคารวิทยาการจัดการ

ความจุ                                                 200    (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                             8,000     บาท   

888.png
หอประชุมจันทน์ผา

ความจุ                                                1,600  (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                             27,000   บาท   

Untitled-2.png
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 อาคารอาลัมพาง

ความจุ                                                        80     (คน)                  

อัตราค่าธรรมเนียม                                25,000      บาท

Untitled-122.png
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 อาคารอาลัมพาง

ความจุ                                                     80    (คน)                       

อัตราค่าธรรมเนียม                             25,000     บาท

Untitled-1.png
ห้องประชุมนารีอินทนนท์ อาคารบริการวิชาการ

ความจุ                                                   1,000  (คน)                   

อัตราค่าธรรมเนียม                                38,000    บาท

Untitled-ส22.png
ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารมนุษยศาสตร์
เเละครุศาสตร์

ความจุ                                                   200  (คน)                   

อัตราค่าธรรมเนียม                               7,000    บาท