524772.jpg

โรงอาหารทิพย์ธัญญา

มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าภายในโรงอาหารทิพย์ธัญญา 10 ร้าน

524774.jpg

ร้านกาเเฟอเมซอน

มีกาเเฟเเละขนมให้บริการ

524776.jpg

ร้านค้าเปิดใช้เช่า

สำนักวิทยบริการ บริเวณชั้น 1 ยัง ว่าง สำหรับผู้ที่สนใจ

 

พื้นที่ให้ เช่า ภานในมหาวิทยาลัย

พื้นที่ ว่าง ให้เช่าหรับผู้ที่สนใจบริเวณ

หอพักบุคลากร ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

Read More
524783.jpg

พื้นที่ให้ เช่า ภานในมหาวิทยาลัย

พื้นที่ ว่าง ให้เช่าหรับผู้ที่สนใจบริเวณ

หอพักนักศึกษา ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

Read More
LINE_ALBUM_10964_๒๑๐๙๑๖_6_edited.jpg

พื้นที่ให้ เช่า ภานในมหาวิทยาลัย

พื้นที่ ว่าง ให้เช่าหรับผู้ที่สนใจบริเวณ

หอพักบุคลากร ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง    

Read More
524781.jpg

พื้นที่ให้ เช่า ภานในมหาวิทยาลัย

พื้นที่ ว่าง ให้เช่าหรับผู้ที่สนใจบริเวณ

สำนักวิทยบริการ ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

Read More
524776.jpg