โครงสร้างงานจัดการทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์

DSC_0006.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวนุชรี  ธิจินะ.jpg.png

นางสาวนุชรี ธิจินะ

รักษาการหัวหน้างานจัดการทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์

นางสาวเอมวิกา  ยะสืบ.jpg.png

นางสาวเอมวิกา ยะสืบ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุและพื้นที่เช่า

นศ-ชุดกิจกรรม-01.png
นางสาวจันแก้ว  จันทร์สุริยะ.jpg.png

นางสาวจันแก้ว  จันทร์สุริยะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
และพื้นที่เช่า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
และพื้นที่เช่า

นางสาวปาริชาติ  ชัยยะ.jpg.png

นางสาวปาริชาติ ชัยยะ

หัวหน้าฝ่ายธุรการและบริหารงานห้องประชุม

นายจารุพงษ์ ค้ำจุน.jpg.png

นายจารุพงษ์  ค้ำจุน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

และบริหารงานห้องประชุม

นางสาวกนกพร  หมอกใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

และบริหารงานห้องประชุม

นางสาวกานต์กนก  คำฝั้น.jpg.png

นางสาวกานต์กนก คำฝั้น

หัวหน้าส่วนงานบริหารโรงแรมและหอพักนักศึกษา

นายณัฐพล  ใจวรรณะ.jpg.png

นายณัฐพล  ในวรรณะ

เจ้าหน้าที่งานบริหารโรงแรม

และหอพักนักศึกษา

นายกิตติพงษ์ ใจน้อย

เจ้าหน้าที่งานบริหารโรงแรม

และหอพักนักศึกษา

นางสาวเกษร ใจคำวัง.jpg.png
นางสาวณัฐจิตรา จันทร์วงค์.jpg.png

นางสาวณัฐจิตรา  จันทร์วงค์

เจ้าหน้าที่งานบริหารโรงแรม

และหอพักนักศึกษา

นายธนกฤต  สายปินตา.jpg.png
Untitled-3.png

นายธนกฤต  สายปินตา

นายอรรถกรณ์ ศิลป์คีรีกุล

เจ้าหน้าที่งานบริหารโรงแรม

และหอพักนักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานบริหารโรงแรม

และหอพักนักศึกษา

นางเกษร ใจคำวัง

หัวหน้าส่วนงานอาคารและสถานที่

นางจำปา ขันนาแล.jpg.png
นางทรงศรี ยะสืบ.jpg.png
นางกาญจนา  กาจารี.jpg.png
นางเกษร ใจมณี.jpg.png
นางพรวลัย  ปัญญาหลวง.jpg.png
Untitled-2.png
Untitled-21.png

นางจำปา ขันนาแล

นางทรงศรี ยะสืบ

นางกาญจนา กาจารี

นางเกษร ใจมณี

นางพรวลัย ปัญญาหลวง

นางสาวนงลักษณ์  ปะละนาน

นายอดิศักดิ์ สายเครือปัน

เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคาร

และสถานที่

เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคาร

และสถานที่

เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคาร

และสถานที่

เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคาร

และสถานที่

เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคาร

และสถานที่

เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคาร

และสถานที่

เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคาร

และสถานที่